نویسنده = ����������������������� ����������
مدیریت پیام‏های مهدوی در فراسیستم ارتباطات دینی

دوره 1، شماره 1، تیر 1390، صفحه 103-115

مرضیه حاجی‌هاشمی