نویسنده = ������������ ��������������� ����������
مهدی، مسیح، ضدمسیح، عدالت و خشونت مقدس

دوره 1، شماره 3، دی 1390، صفحه 66-91

جرارد آنتونی مک‌روی