نویسنده = ������������������ ������ ����������������
کارکردهای اجتماعی نهاد امامت

دوره 2، شماره 5، تیر 1392، صفحه 5-22

سید محمدکاظم طباطبایی