نویسنده = ������������ ������������������ ��������