نویسنده = �������� ������������������� ��������������