نویسنده = �������� ������ ���������� �������� ������