نویسنده = ������������ �������� ��������
اندیشه و رؤیای ظهور منجی مسیحیت از شرق

دوره 3، شماره 12، فروردین 1394، صفحه 85-107

حمید حاجیان پور