نویسنده = ���������� �������� ��������
بررسی تطبیقی دجال در مسیحیت و اسلام

دوره 5، شماره 18، مهر 1395، صفحه 27-42

محمد مهدی لطفی