نویسنده = ���������� ���������� ��������
منجی جهان و عصر ظهور از دیدگاه آیین یهود

دوره 5، شماره 20، فروردین 1396، صفحه 91-114

امید محبتی مقدم