نویسنده = ���������� ������ ������ ����������������