نویسنده = �������� ���������������������� ��������������