نویسنده = ���������� ���������� ����������
مؤلفه‌های صلح مهدوی با تأکید بر تفاسیر فریقین

دوره 6، شماره 24، فروردین 1397، صفحه 95-112

نفیسه فقیهی مقدس