نویسنده = �������������� �������� ����������
واکاوی ادعای مهدویت از سوی فرقه حروفیه در دوره تیموریان

دوره 7، شماره 28، فروردین 1398، صفحه 159-176

خدیجه علیزاده دیل