نویسنده = ������������ �������� ������������ ������