نویسنده = ������������ ������������
آسیب‌شناسی استعجال از نگاه قرآن با تأکید بر عصر غیبت

دوره 8، شماره 31، دی 1398، صفحه 47-74

محمدعلی ریحانی‌نیا؛ علیرضا نوبری