نویسنده = ��������������������� ������
زمینه‌های یأس از ظهور و راهکارهای زدودن آن از دیدگاه قرآن کریم

دوره 8، شماره 31، دی 1398، صفحه 23-46

علی نبی‌اللهی؛ روح‌الله غلامی