نویسنده = ���������������� ����������
آسیب‌شناسی پیوند نیروها در گام انتظار و راهکار اخلاقی آن

دوره 11، شماره 43، دی 1401، صفحه 57-76

مصطفی ورمزیار؛ مرضیه ورمزیار