نویسنده = ������������ ����������������
تحلیل مهندسی توحیدی تمدن مهدوی

دوره 11، شماره 42، مهر 1401، صفحه 35-54

خدامراد سلیمیان؛ امیرعباس خسروی