نویسنده = ���������� ������������ ��������������
نقد ادعای عدم وجود ادلۀ تاریخی میلاد امام دوازدهم با محوریت بررسی آثار مورخین عامه

دوره 11، شماره 42، مهر 1401، صفحه 7-34

سیدمهدی کریمی شهیدی؛ مجتبی سلطانی احمدی