نویسنده = ��������������������� ������
بررسی چرایی باورمندی شیعیان امامی به توقیعات در غیبت صغری

دوره 11، شماره 41، تیر 1401، صفحه 109-126

علی جهانی‌فرد؛ حسین جهانی‌فرد