نویسنده = �������� ������������ ������������
کارکرد معرفتی و معنوی ادعیه و زیارات در شناخت موعود

دوره 11، شماره 41، تیر 1401، صفحه 45-84

مسعوده فاضل یگانه؛ صفورا اقبالی بابادی