نویسنده = ������������ ������������ ����������
نقد ادعای عدم وجود ادلۀ تاریخی میلاد امام دوازدهم با محوریت بررسی آثار مورخین عامه

دوره 11، شماره 42، مهر 1401، صفحه 7-34

سیدمهدی کریمی شهیدی؛ مجتبی سلطانی احمدی


بررسی ادله تاریخی میلاد امام زمان در عرصۀ تاریخ اجتماعی نوین و حافظه جمعی تاریخی

دوره 10، شماره 40، فروردین 1401، صفحه 33-54

سیدمهدی کریمی شهیدی؛ مجتبی سلطانی احمدی