نویسنده = ���������� ������������ ��������������
بررسی ادله تاریخی میلاد امام زمان در عرصۀ تاریخ اجتماعی نوین و حافظه جمعی تاریخی

دوره 10، شماره 40، فروردین 1401، صفحه 33-54

سیدمهدی کریمی شهیدی؛ مجتبی سلطانی احمدی