نویسنده = ���������������� ����������������
مخالفت با منجی در زمان ظهور در اندیشه امامیه

دوره 10، شماره 39، دی 1400، صفحه 101-122

مهناز محمدیان؛ محمدمهدی کرباسچی