نویسنده = ���������������� ������ ��������������
تأمّلی تاریخی در دعای «اللّهمّ أصلح عبدک و خلیفتک»

دوره 10، شماره 39، دی 1400، صفحه 7-26

سید محمدرضا لواسانی