دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، بهار 1393، صفحه 5-167 
7. روایات «خشونت مهدوی» در بوته نقد

صفحه 147-166

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ داود ملّاحسنی