دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، بهار 1397 
6. قرآن و آیندۀ جهان

صفحه 113-140

سید مسعود پور سید آقایی